menu
Tytuł projektu:
Bardziej sprawni
i samodzielni
RPWP.07.02.02-30-0011/16
o projekcie
Tytuł projektu: Bardziej sprawni i samodzielni. RPWP.07.02.02-30-0011/16

Realizator Projektu:  Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy w partnerstwie ze Spółdzielnią "Nowe Horyzonty", Gminą Miejską w Chodzieży oraz  Powiatem Chodzieskim.

Kwota dofinansowania 946 070,56 zł
Całkowita wartość projektu 995 863,75 zł
Okres realizacji 01.11.2016 – 31.10.2018

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost liczby osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych w wieku 60+ oraz niepełnosprawnych, korzystających z wysokiej jakości usług społecznych tj. Centrum Wsparcia Opiekunów oraz usług asystenckich i opiekuńczych na terenie Powiatu Chodzieskiego.


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
osoby posiadające dochody poniżej ustawowego kryterium dochodowego (oświadczenie lub zaświadczenie OPS), osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualna, z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, osoby powyżej 60 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z zaświadczeniem lekarskim dot. stanu zdrowia, pozostałe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanymi lub znacznym.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
usługi asystenckie,
usługi fizjoterapeutyczne,
działania animacyjne (zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjścia do kina itp.)
poradnictwo psychologiczne,
specjalistyczne doradztwo prawne.
mobilne usługi asystenckie i fizjoterapeutyczne.